Alle informatie over de diensten van Rente.nl

De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) streeft naar transparante financiële markten. Vergelijkingssites maken hier deel van uit. Als onderdeel van deze transparantie dient de consument zicht te hebben op:

  • Welke informatie op de vergelijkingssite wordt aangeboden
  • Wat wel en niet wordt vergeleken en hoe de vergelijking tot stand komt
  • Hoe de aanbieder van de vergelijking wordt beloond voor het aanbieden van de vergelijking

Op deze pagina vind je alle informatie over de diensten die Rente.nl verleent.

Welke diensten en producten biedt Rente.nl aan?

Rente.nl is een onafhankelijke informatie- en vergelijkingssite op het gebied van sparen, lenen, hypotheken en banksparen. Op Rente.nl vergelijk je deze producten op basis van rente en voorwaarden. Hiervoor bieden wij duidelijke en heldere overzichten aan waarin je zelf met behulp van filters de resultaten kunt aanpassen aan jouw wensen.

Voor wie wat extra hulp wil, bieden we ook de leen-, hypotheek- en bankspaarassistent aan. Hierin wordt op basis van een aantal vragen een voorselectie gemaakt van producten welke aansluiten bij je wensen.

Rente.nl verzorgt het vergelijken van de spaar-, leen- en hypotheekproducten. Je maakt vervolgens zelf, op basis van de gegevens en de daarbij horende vergelijking, een keuze voor een bepaalde aanbieder en/of product.

Bij spaaraanbieders waar Rente.nl mee samenwerkt kun je direct de spaarrekening van je keuze aanvragen. Banksparen, leningen en hypotheken zijn complexere producten. Deze kun je op Rente.nl niet rechtstreeks afsluiten. Voor bankspaarrekeningen bieden we je de mogelijkheid een offerte aan te vragen via MoneyWise, een onafhankelijke dienstverlener gespecialiseerd in het afsluiten van bankspaarproducten voor consumenten. Voor andere bankspaarrekeningen kan het zijn dat je wordt doorgestuurd naar de website van de betreffende bank om daar een offerte aan te vragen.

Voor een leningen geldt dat je de offerte direct bij de bank of kredietverstrekker zelf aanvraagt.

Een hypotheek afsluiten doe je vrijwel altijd via een adviseur. Als je dit wenst, kun je op basis van je vergelijking op Rente.nl een adviesgesprek aanvragen. Wij geven je gegevens dan door aan een onafhankelijke adviseur waar wij mee samenwerken. Deze neemt vervolgens vrijblijvend contact met je op.

Adviesvrij

Rente.nl geeft geen persoonlijk advies. De resultaten van de vergelijking zijn gebaseerd op de gegevens die je zelf invoert. Omdat wij geen persoonlijk advies geven, ben je zelf verantwoordelijk voor de aanbieder- en productkeuze. Wij wijzen je er nadrukkelijk op dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor door jou gemaakte keuzes. Zorg dat de ingevoerde gegevens volledig en correct zijn, dit is in je eigen belang.

Beloning

Rente.nl is een vergelijkingssite. De informatie en de vergelijkingen zijn gratis te raadplegen. Rente.nl ontvangt uitsluitend een vergoeding van een aanbieder (een vaste vergoeding per bezoeker of afgesloten product) als je een product via Rente.nl hebt afgesloten of doorklikt naar de website van de aanbieder. De hoogte van de vergoeding kan verschillen per product en per aanbieder.

Voor de vergelijking van bankspaarproducten werken wij samen met MoneyWise.nl. Voor elke bezoeker die via Rente.nl een bankspaarrekening afsluit, krijgen wij een vergoeding van MoneyWise.nl.

Bij de vergelijking van hypotheken bieden wij je de mogelijkheid een adviesgesprek aan te vragen bij een adviseur. Als je door Rente.nl wordt aangebracht bij de adviseur en dit leidt uiteindelijk tot een afgesloten hypotheek via deze adviseur, dan krijgen wij een vergoeding van de adviseur.

De vergoedingen die Rente.nl ontvangt, gebruiken we onder meer om onze dienstverlening te blijven verbeteren.

Hoe komen de vergelijkingen tot stand?

De resultaten van de vergelijkingen op Rente.nl zijn gebaseerd op de actuele rentetarieven en de voorkeuren die je zelf aangeeft. Wij tonen je alle producten die passen bij de door jou ingevulde wensen. Wij tonen en sorteren de producten op basis van rente/opbrengst/kosten. Het voordeligste product staat hierbij altijd bovenaan. Rente.nl vergelijkt uitsluitend op de rente die de aanbieder op dat moment biedt.

Naast de standaard manier van tonen kun je zelf ook nog sorteren, bijvoorbeeld op:

  • Aanbieder (alfabetische volgorde)
  • Klantbeoordeling: Wij tonen bij elk product een klantbeoordeling. Dit is het cijfer dat (oud-) klanten de aanbieder geven voor onder meer rentebeleid, service en informatievoorziening. Als je de producten sorteert op klantbeoordeling, staat het product met de hoogste beoordeling bovenaan.

Hoe volledig zijn de vergelijkingen?

Rente.nl is volledig onafhankelijk. Dit betekent dat geen enkele financiële instelling een aandeel, zeggenschap of invloed heeft op de resultaten van de vergelijkingen en berekeningen. Wij streven er ook naar alle aanbieders en producten op te nemen in het productoverzicht. Het kan echter voorkomen dat een product niet opgenomen wordt in de vergelijking. Dit kan meerdere oorzaken hebben:

  • Het product is identiek aan een reeds opgenomen product. Het originele hoofdproduct wordt dan opgenomen.
  • De gegevens van het product worden door de aanbieder van het product niet ter beschikking gesteld.
  • Het product bestaat nog wel, maar wordt niet meer aangeboden. In dit geval wordt dit product ook niet opgenomen in de vergelijking.

Om opgenomen te worden in de resultaten van Rente.nl dient de aanbieder van het product te beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of onder toezicht te staan van De Nederlandsche Bank (DNB) of op basis van een financieel paspoort activiteiten uit te voeren in Nederland.

Daarnaast geldt als voorwaarde dat aanbieders van (vrij) opneembare spaarrekeningen en spaardeposito's dienen te vallen onder een Europees en/of het Nederlandse depositogarantiestelsel. Producten die uitgezonderd zijn van de voorwaarden voor het depositogarantiestelsel zijn spaarverzekeringen. Deze producten zijn in het resultatenoverzicht als zodanig herkenbaar. Hierbij wordt namelijk geen waarde getoond inzake het geldende depositogarantiestelsel.

N.B. Voor de vergelijkingen van leningen, hypotheken en bankspaarproducten nemen wij rentes en productkenmerken in van dataleverancier MoneyView. De aanbieders die geen gegevens hebben verstrekt aan MoneyView, kunnen hierdoor ook niet worden getoond in onze vergelijkingen.

Een compleet overzicht van de opgenomen aanbieders en producten vind je op deze pagina’s:

Rente.nl en de AFM, Kifid en de KvK

Rente.nl heeft als onderdeel van Geld.nl een AFM vergunning inzake de Wet Financieel Toezicht (WFT) onder nummer: 12039914.

Rente.nl is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Brabant) onder nummer 52062910.

Indien je een klacht hebt over de inhoud van de productovereenkomst, dien je deze te richten aan de betreffende aanbieder. Indien de aanbieder je klacht niet naar tevredenheid oplost, kun je je richten tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Indien je een klacht hebt over de dienstverlening van Rente.nl kun je contact opnemen met Rente.nl. De behandeling van elke klacht geschiedt middels onze klachtenprocedure.

Rente.nl is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid) onder nummer: 300.014480. Je privacy wordt gewaarborgd. Meer informatie vind je in ons privacyreglement.

Disclaimer

Op de inhoud en het gebruik van de website Rente.nl is de onderstaande disclaimer van toepassing. Door het gebruik van de site, accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid Rente.nl doet haar uiterste best om te zorgen dat de informatie en de inhoud van de website juist en volledig is. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie toch onjuist of onvolledig is. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Rente.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud op de websites waar wij naar verwijzen.

Kom je onverhoopt een fout tegen op de site, dan stellen we het op prijs als je ons hiervan op de hoogte stelt via info@rente.nl.

Informatie Alle informatie op deze website, waaronder rentetarieven, antwoorden op vragen en de resultaten van berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en dus geen persoonlijk advies. Rente.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Met het oog hierop raden we je altijd aan onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. Indien je uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Rente.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, auteurs, data vendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Beweringen, meningen en uitingen, geuit in (nieuws)artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Rente.nl. Rente.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Rente.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Rechten Deze internetsite is bedoeld voor niet-commerciële privé-doeleinden. Rente.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder andere (handels)namen, logo's, merken, vergelijkingen, teksten, illustraties en overig grafisch materiaal. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers en of gebruikers van deze site. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rente.nl.

Wijzigingen Rente.nl mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen. Wij raden daarom aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.